Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego małego dla Polskiego Radia Rzeszów S.A.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie "Radio Rzeszów" SA ogłasza przetarg

 • Adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8521501 w. 505 , fax. 017 8627877
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie "Radio Rzeszów" SA
  ul. Zamkowa 3 3
  35-032 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8521501 w. 505, fax. 017 8627877
  REGON: 69027171800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego małego dla Polskiego Radia Rzeszów S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu osobowego małego dla Polskiego Radia Rzeszów S.A. Szczegóły określa siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie uzależnia udziału w postępowaniu od wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: udzielona gwarancja ponad 24 miesiące
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radio.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach