Przetargi.pl
„Dostawa samochodu operacyjnego”.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-016 Rzeszów, Mochnackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 470 246, , fax. 178 523 601
 • Data zamieszczenia: 2020-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  Mochnackiego 4
  35-016 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177 470 246, , fax. 178 523 601
  REGON: -
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochrona przeciwpożarowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa samochodu operacyjnego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę samochodu operacyjnego. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi przepisami i normami oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ((j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 951, z późn. zm.), a w szczególności winien być wyposażony w: a) generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100 W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu; b) 1 niebieska lampa magnetyczna LED stroboskopowa do szybkiego montażu na dachu pojazdu z zasilaniem przystosowanym do gniazd 12V typu „zapalniczka”; c) dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub w zderzaku przednim; d) pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu, e) napisy „STRAŻ” barwy białej lub czerwonej po obu stronach, f) numery operacyjne po obu stronach wg obowiązującego wzoru określonego przez Zamawiającego (konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-7 SIWZ. 3. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5 ppkt 1-7 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 9. Dot. składania w wersji elektronicznej. Oferta, oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ, pełnomocnictwa, oświadczenie o przynależności (lub braku) do grupy kapitałowej, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w tym ich uzupełnienia, dokumenty pochodzące od podmiotów trzecich, treść zobowiązań, winny być sporządzone z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (przy czym poświadczenie to następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Sporządzenie i przekazanie elektronicznej kopii posiadanego dokumentu lub oświadczenia może nastąpić, jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia nie zostały sporządzone 10. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, ceny ofertowe netto i brutto za oferowany przedmiot zamówienia, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) Oświadczenie na podstawie zał. nr 3 do SIWZ wraz z oświadczeniami wymienionymi niniejszej SIWZ; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017.570 j.t. z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 4) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli zachodzi taka okoliczność, 5) wypełniony po prawej stronie zał. nr 1 do SIWZ -„ Wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu operacyjnego. - (gdzie wykonawca wypełnia kolumnę „Parametr oferowany”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 11. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia 12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach