Przetargi.pl
Dostawa samochodu hybrydowego na potrzeby bieżących spraw UŻŚ

URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 434 02 79 , fax. 91 434 01 29
 • Data zamieszczenia: 2022-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
  pl. Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 434 02 79, fax. 91 434 01 29
  REGON: 007017021
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.uzs.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu hybrydowego na potrzeby bieżących spraw UŻŚ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 r., samochodu hybrydowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach