Przetargi.pl
Dostawa samochodu elektrycznego.

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523564304 , fax. 523564304
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu
  ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523564304, fax. 523564304
  REGON: 36599110800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igkim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu elektrycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu elektrycznego. Samochód będzie eksploatowany przez Zakład Usług Sanitarnych i Porządkowych (ZUSiP) z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Toruńskiej 165. Dostarczony pojazd musi spełniać minimalne warunki techniczne opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144900-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach