Przetargi.pl
Dostawa samochodu do przewozu klientów, przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych na potrzeby DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (II postepowanie).

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mcus.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu do przewozu klientów, przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych na potrzeby DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (II postepowanie).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do przewozu klientów przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych na potrzeby DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (II postępowanie). 2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 34110000-1 Samochody osobowe, 34131000-3 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34114000-9 Pojazdy specjalne. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samochodu, którego szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji asortymentowo-jakościowej – Załącznik nr 1, spełniającego w szczególności następujące wymagania: 1) określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018, poz. 1990 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz.2022 ze zm.) oraz innych aktów wykonawczych; 2) posiadał wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE oraz homologację na przewóz osób w liczbie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo – jakościowej oraz osób niepełnosprawnych umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu; 3) minimalne wymogi Dyrektywy CEE EURO 6.2 w zakresie emisji spalin; 4) posiadał dostępną w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję obsługi, książkę serwisową i gwarancyjną; 5) posiadał wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta. 2) Pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach