Przetargi.pl
DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM 1 WÓZKA INWALIDZKIEGO NA POTRZEBY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TURSKU.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 77-203 Dretyń, Tursko 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8581694 , fax. 59 8581694
 • Data zamieszczenia: 2014-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Tursko 4 4
  77-203 Dretyń, woj. pomorskie
  tel. 59 8581694, fax. 59 8581694
  REGON: 00019138800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswtursko.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM 1 WÓZKA INWALIDZKIEGO NA POTRZEBY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TURSKU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 wózka inwalidzkiego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku. Pojazd musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. 2013, poz. 951 z póź. zm.) oraz parametry w ramach minimalnych wymagań zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dodatku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis pojazdu wraz z podaniem marki, modelu, typu i oferowanego wyposażenia, dane techniczne i homologację zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dodatku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341152008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania nie jest zobowiązany wnieść wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://soswtursko.szkolnastrona.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach