Przetargi.pl
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i olejów do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 337 790 , fax. 815 337 800
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  ul. Spadochroniarzy 8
  20-043 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 337 790, fax. 815 337 800
  REGON: 43101862100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i olejów do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodowych części zamiennych, akumulatorów i olejów do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17, szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej zwanej „SIWZ”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -pkt 3 SIWZ. Opis warunków realizacji dostaw zawiera zał nr 5 do SIWZ- projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ dla części, na którą składana jest oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach