Przetargi.pl
Dostawa samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6163000, 6163019 , fax. 42 6163063
 • Data zamieszczenia: 2015-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
  ul. Zgierska 47 47
  91-446 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6163000, 6163019, fax. 42 6163063
  REGON: 47207183300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpsplodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 10 samochodów osobowych, spełniających rolę samochodów specjalnych: lekkich rozpoznawczo-ratowniczych straży pożarnej, wyposażonych w urządzenia łączności, sygnalizacyjno-ostrzegawcze pojazdu uprzywilejowanego w ruchu oraz oznakowanego jako pojazd Państwowej Straży Pożarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą w kwocie 10.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kmpsplodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach