Przetargi.pl
„Dostawa rur drenarskich”

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6650061, 8425008 (09) , fax. 746 650 062
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Kolejowa 4
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6650061, 8425008 (09), fax. 746 650 062
  REGON: 89132253500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa rur drenarskich”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Dostawa wraz z transportem loko Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 43: 1) Rury drenarskie: - zakładana ilość rur: 20 000 mb; - rury dwuścienne drenarskie perforowane z polietylenu PEHD łączone na złączkę o średnicy DN 110 mm ; - promień gięcia 15-krotność średnicy zewnętrznej; - rury zwijane, każdy zwój 50 mb. 2) Korki drenarskie 100 mm – 400 szt. 3) Trójnik kanalizacyjny redukujący PP DN 110/75/ 90º - 200 szt. - wykonany z polipropylenu (PP); - kielich na przelocie z uszczelką: 110 mm; - kielich na dopływie z uszczelką: 75 mm; - bosy koniec na przelocie: 110 mm; - kąt dopływu: ok. 90º 4) Nasuwka - Mufa kanalizacyjna PP DN 110 – 200 szt. - średnica 110 mm; - wykonana z polipropylenu (PP). 3.2. Dostawy sukcesywne – każda dostawa po 4000 mb rur, 80 korków, 40 trójników i 40 nasuwek. 3.3. Wykonawca będzie dostarczał partie przedmiotu zamówienia po elektronicznym (e-mail) zamówieniu przez Zamawiającego – Zamawiający wyśle zamówienie na 30 dni przed terminem dostawy. 3.4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 44163112-8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44163112-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk oferty – zał. Nr 1 do siwz. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w III.4 pkt. 1 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5 stosuje się. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach