Przetargi.pl
Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia wraz z rozdzielnicą potrzeb własnych oraz wykonanie robót branży elektrycznej i sanitarnej w Stacji Elektrycznej OPT-14 oraz pomieszczeniach towarzyszących wraz z uruchomieniem instalacji sygn.TM/01/2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 505 500, , fax. 768 505 501
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
  ul. Złotoryjska 89
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 768 505 500, , fax. 768 505 501
  REGON: 27542000330000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JB

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia wraz z rozdzielnicą potrzeb własnych oraz wykonanie robót branży elektrycznej i sanitarnej w Stacji Elektrycznej OPT-14 oraz pomieszczeniach towarzyszących wraz z uruchomieniem instalacji sygn.TM/01/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia wraz z rozdzielnicą potrzeb własnych oraz wykonanie robót branży elektrycznej i sanitarnej w Stacji Elektrycznej OPT-14 oraz pomieszczeniach towarzyszących wraz z uruchomieniem instalacji według Projektu wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 7 i 8 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją techniczną na transformatory energetyczne średniego napięcia jak również instrukcją i dokumentacją techniczną na dostarczaną przez Wykonawcę rozdzielnicę średniego napięcia i rozdzielnicę potrzeb własnych oraz pozostałych urządzeń i aparatury. 3.2 Miejsce realizacji: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica). 3.3 Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: a) wzór umowy – załącznik nr 6, b) dokumentacja projektowa – załącznik nr 7, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8. Ww. dokumenty stanowią załączniki do SIWZ i są jej integralną częścią. 3.4 Zamawiający uważa za konieczne zapoznanie się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia przed złożeniem oferty. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na obiekcie na dzień 27.05.2019r., godz. 11.00, po wcześniejszej awizacji e-mailowej na adres Arkadiusz.Kindra@imn.legnica.pl. 3.5 Wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie oraz przedmiar robót mają charakter pomocniczy. W celu prawidłowej wyceny, do sporządzenia oferty, zaleca się, aby Wykonawca sprawdził zgodność zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 3.6 Wykonawca, po podpisaniu umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, celem wystawienia przepustek. 3.7 Wykonawca będzie realizował etapy wyszczególnione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, po jednym na raz i w uzgodnieniu z Głównym Inżynierem ds. Techniki, Rozwoju i Inwestycji. 3.8 W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został użyty znak towarowy, patent lub sformułowanie wskazujące na pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym (art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.9 W przypadku, gdy opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 3.10 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • co najmniej pięciu osób zatrudnionych na stanowisku elektryka/elektromontera o ile mieści się on w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi ,,Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem"' przy realizacji prac związanych z montażem instalacji elektrycznych powyżej 1kV. 3.11 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, stanowiącego przedmiot zamówienia. 3.12 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.13 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.10 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych warunkach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności. 3.14. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób (Załącznik nr 9 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 3.15 Okres zatrudnienia przez Wykonawcę osób realizujących umowę na podstawie umowy o pracę winien obejmować cały okres realizacji zamówienia. 3.16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zapewnił podczas wykonywania prac przez cały okres Kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi bez ograniczeń. 3.17 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45317300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje że zostanie odrzucona zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy Pzp. 3. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. XIV SIWZ. 4. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A. konto nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438, z adnotacją: "Wadium w przetargu TM/01/2019” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2014 poz. 1804 j.t. ze zm.) W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:W przypadku składnia oferty w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawcy dokumentu), Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". W przypadku składania oferty w formie papierowej wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty wraz z ofertą jako osobny dokument. 5. W przypadku wykonawców zagranicznych, Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 6. W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty wraz z ofertą jako osobny dokument, a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnoszącego wadium spiąć lub zszyć z ofertą. 7. Z gwarancji lub poręczenia ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona Zamawiającemu, na podstawie pisemnego oświadczenia, w sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. 8. Gwarancja lub poręczenie powinny być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty. 9. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą. 10. Gwarancje lub poręczenia winny być udzielone wyłącznie na zasadach określonych przepisami polskiego prawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną