Przetargi.pl
Dostawa rękawic i wyrobów medycznych

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8323001 do 5, 8330566 , fax. 158 323 575
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
  ul. Schinzla 13
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8323001 do 5, 8330566, fax. 158 323 575
  REGON: 30238500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sand.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawic i wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic i wyrobów medycznych: 1. Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne – Pakiet nr I, 2. Rękawice chirurgiczne – Pakiet nr II, 3. Rękawice chirurgiczne jałowe hypoalergiczne – Pakiet nr III, 4. Rękawice diagnostyczne nitrylowe – Pakiet nr IV, 5. Rękawice foliowe – Pakiet nr V, 6. Jednorazowy system zamknięty pobierania krwi – Pakiet nr VI, 7. Pojemniki histopatologiczne – Pakiet nr VII, 8. Myjki do mycia pacjenta – Pakiet nr VIII, 9. Ostrza do strzygarki – Pakiet nr IX, 10. Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy – Pakiet nr X, 11. Jednorazowa odzież dla pacjenta – Pakiet nr XI, 12. Rurki intubacyjne – Pakiet nr XII, 13. Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem – Pakiet nr XIII, 14. Kateter do embolektomii i trombektomii Fogarty’ego jednokanałowy – Pakiet nr XIV, 15. Strzykawki i zestawy do pomp objętościowych – Pakiet XV, 16. Staplery jednorazowe – Pakiet nr XVI. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy sporządzony odrębnie dla każdego pakietu, zgodny z załączonym drukiem stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ, 2) formularz cenowy sporządzony w formie tabeli odrębnie dla każdego pakietu, uwzględniający nazwę oferowanego produktu, ilość, ceną jednostkową netto, podatek VAT, wartość netto, brutto i wartość podatku VAT, jak również wytwórcę, nazwę handlową produktu, indeks katalogowy i ilość w opakowaniu zbiorczym, 3) odnośnie Pakietu IV do oceny w ramach kryterium jakość oferowanego asortymentu: - raport z badań na wytrzymałość na alkohol – etanol 70%, - raport z badań na wytrzymałość na alkohol – izopropanol 70%, - raport z badań w kierunku pierwotnego podrażnienia skóry – badanie PSI, 4) w przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu pełnomocnictwo. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach