Przetargi.pl
Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych oraz papieru do sterylizacji

Szpital Powiatowy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. I-go Pułku Ułanów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8103031, 8106302 , fax. 598 102 423
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy
  ul. I-go Pułku Ułanów 9
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 059 8103031, 8106302, fax. 598 102 423
  REGON: 33130866400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital-slawno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych oraz papieru do sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych oraz papieru do sterylizacji. 2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienie określone we wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych /CPV/pakiety 1-3 33141420-0, pakiet 4 33191000-5 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 2 do SIWZ 4. Przedstawione ilości w Załączniku nr 2 (formularz asortymentowo- cenowy) są ilościami szacunkowymi. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z zapisami SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach