Przetargi.pl
Dostawa przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych na potrzeby lotniskowych stacji meteorologicznych oraz HMSPO

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-673 Warszawa, ul. Podleśna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5694230, 5694416, 5694263 , fax. 225 694 415
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Podleśna 61
  01-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, fax. 225 694 415
  REGON: 80507000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.imgw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowy instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych na potrzeby lotniskowych stacji meteorologicznych oraz HMSPO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych na potrzeby lotniskowych stacji meteorologicznych oraz HMSPO”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przyrządów pomiarowych przeznaczonych na doposażenie Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagane parametry techniczne zamawianych przyrządów określono w tabelach, zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna: 1) Rejestrator danych – 1 sztuka - tabela nr 1; 2) Moduł rozszerzeń do rejestratora danych – 2 sztuki – tabela nr 2; 3) Ceilometr (miernik wysokości podstawy chmur) - 1 sztuka – tabela nr 3; 4) Osłona radiacyjna wraz z uchwytem do czujnika PT-100 do osłony radiacyjnej - 1 sztuka - tabela nr 4; 5) Czujnik luminancji tła - 1 sztuka – tabela nr 5; 6) Sonda temperatury gruntu - 13 sztuk - tabela nr 6; 7) Wiatromierz ultradźwiękowy - 7 sztuk – tabela nr 7; 8) Czujnik temperatury PT-100 - 5 sztuk - tabela nr 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach