Przetargi.pl
Dostawa przepływomierzy kołnierzowych elektromagnetycznych wraz z dodatkowym osprzętem

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-320 Polanica-Zdrój, Spacerowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-74 8651780, , fax. 0-74 8690161
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju sp. z o.o.
  Spacerowa 2
  57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 0-74 8651780, , fax. 0-74 8690161
  REGON: 20206230000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mzk-polanica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przepływomierzy kołnierzowych elektromagnetycznych wraz z dodatkowym osprzętem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych przepływomierzy elektromagnetycznych, oraz dodatkowego osprzętu niezbędnego do zamontowania urządzenia i stworzenia monitoringu przepływu i ciśnienia sieci wodociągowej w Polanicy-Zdrój.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną