Przetargi.pl
Dostawa przenośnych urządzeń nagłaśniających.

2 Regionalna Baza Logistyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 04-470 Warszawa, Marsa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261815214 , fax. 261815093
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 2 Regionalna Baza Logistyczna
  Marsa 110
  04-470 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261815214, fax. 261815093
  REGON: 14266590400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.platformazakupowa.pl/pn/2rblog
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa, Jednostka Budżetowa-podsektor rządowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przenośnych urządzeń nagłaśniających.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych urządzeń nagłaśniających w niżej wymienionych ilościach: 30 kpl. (w tym: 18 kpl.-zamówienie gwarantowane; 12 kpl.-zamówienie opcjonalne); 2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w pozostałej dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na platformie zakupowej Zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/2rblog .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach