Przetargi.pl
Dostawa przeciwciał oraz przeciwciał znakowanych do badań tkanek ludzkich, mysich i szczurzych w ramach projektu WELCOME/2009/2 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4219851 , fax. 012 4219851
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  ul. Św. Anny 12 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4219851, fax. 012 4219851
  REGON: 00000127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przeciwciał oraz przeciwciał znakowanych do badań tkanek ludzkich, mysich i szczurzych w ramach projektu WELCOME/2009/2 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa przeciwciał oraz przeciwciał znakowanych do badań tkanek ludzkich, mysich i szczurzych w ramach projektu WELCOME/2009/2 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a w szczególności: 1. Przeciwciała: - nieoznakowane - znakowane peroksydazą chrzanową - znakowane fluorochromami zarówno: - pierwszorzędowe oraz - drugorzędowe które będą służyły do oznaczania materiału biologicznego pozyskanego w trakcie doświadczeń biomedycznych na drodze kolejnych eksperymentów z użyciem takich technik jak: ELISA, FACS, barwienie in situ, Western blotting, IP, ChIP, itp. 2. Cytokiny: - nieoznakowane - znakowane fluorochromami 3. Odczynniki do FACSu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ - stanowiącym jednocześnie arkusz kalkulacji cenowej. - Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, zgodnie z Kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5 - odczynniki i środki kontrastowe. - Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb, na pisemne zamówienie Zamawiającego przesłane faksem lub drogą elektroniczną) dostawy odczynników do siedziby Użytkownika: Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków. Dostawa powinna być zrealizowana w terminie 4 dni roboczych od złożenia zamówienia, w sposób prawidłowy, bezpieczny i nie generujący dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. - Termin ważności (przydatności) każdego przeciwciała i cytokiny w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 5/6 okresu określonego przez producenta. - W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 1) Wykonawca, w odniesieniu do odczynników określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, jest zobowiązany dołączyć do oferty: a) karty charakterystyk w języku polskim; b) atesty lub świadectwa jakości wystawione przez producenta; c) określenia warunków transportu oraz sposobu przechowywania odczynników poprzez wypełnienie tabeli wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. - Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ podał nazwy producentów i numery katalogowe wyłącznie w celu określenia wymaganego asortymentu, konfekcjonowania, czystości i parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamówione odczynniki. Zamawiający dopuszcza odczynniki równoważne. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego odczynnik spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży do oferty dokumenty, którymi w rozumieniu Zamawiającego jest w szczególności: - certyfikat analizy jakościowej odczynnika lub dokument równoważny. Specyfikacja odczynnika równoważnego oferowanego przez Wykonawcę powinna zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez Zamawiającego. Certyfikat analizy lub dokument równoważny powinien być przedłożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. Wykonawca, który zaproponuje odczynniki równoważne, zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt odczynników do powtórzenia doświadczeń będących bazą projektu, aby uzyskać korelację dalszych wyników. -Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonywania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia do wysokości wartości umowy, jak również dokonywania zmian w obrębie asortymentu objętego przedmiotem umowy. -Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. -Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości 20%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.cm-uj.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach