Przetargi.pl
Dostawa programów komputerowych do celów dydaktycznych, służące do realizacji programu zajęć na kierunku Bioinformatyka, na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach projektu Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu POKL 4.1.1., w latach 2010-2013. Nr umowy POKL.04.01.01-00-162/09-00 z podziałem na 2 części

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3283576, 3205496 , fax. 071 3283576
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25/27 25/27
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3283576, 3205496, fax. 071 3283576
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa programów komputerowych do celów dydaktycznych, służące do realizacji programu zajęć na kierunku Bioinformatyka, na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach projektu Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu POKL 4.1.1., w latach 2010-2013. Nr umowy POKL.04.01.01-00-162/09-00 z podziałem na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa programów komputerowych do celów dydaktycznych, służące do realizacji programu zajęć na kierunku Bioinformatyka, na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach projektu Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu POKL 4.1.1., w latach 2010-2013. Nr umowy POKL.04.01.01-00-162/09-00 z podziałem na 3 części Cześć 1 Dostawa licencji i oprogramowania SAS do celów dydaktycznych, służące do realizacji programu zajęć na kierunku Bioinformatyka, na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ilościach określonych w załączniku 2 i 2a do SIWZ. Cześć 2 Dostawa licencji i oprogramowania CLC Genomics Workbench do celów dydaktycznych, służące do realizacji programu zajęć na kierunku Bioinformatyka, na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie określonym w załączniku 2 i 2a do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 483100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach