Przetargi.pl
Dostawa profesjonalnych środków czystościowych wraz z dzierżawą dozowników dla potrzeb Kuchni Szpitalnej - powtórka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa profesjonalnych środków czystościowych wraz z dzierżawą dozowników dla potrzeb Kuchni Szpitalnej - powtórka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi „Dostawa profesjonalnych środków czystościowych wraz z dzierżawą dozowników dla potrzeb Kuchni Szpitalnej - powtórka “, których szczegółowe wymagania oraz ilości określono w Załączniku Nr 1 do SIWZ-„Formularz oferty – formularz cenowy“. 2. Przedmiot zamówienia stanowi jedna oferta całościowa. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w niniejszej SIWZ. 4. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy, certyfikaty - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) 6. Wskazane przez Zamawiającego nazwy czy producenci maja na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 7. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty). 8. Urządzenia powinny odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego 9. Towar musi mieć oznakowanie w języku polskim 10. Szczegółowe dane bezwzględnie wymagane do właściwej identyfikacji wyrobu winny być umieszczone w każdym (lub na każdym) opakowaniu oraz na opakowaniu zewnętrznym i muszą zawierać: a. nazwę handlową; b. nr katalogowy c. producenta d. datę/termin ważności 11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39831250-3 (roztwory myjące)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39831250-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach