Przetargi.pl
Dostawa profesjonalnych środków czystości

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 13530000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia pulbiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa profesjonalnych środków czystości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy profesjonalnych środków czystości do UMCS w Lublinie. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany partiami (w formie zamówień jednostkowych) w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego (e-mailem, faxem). Dostarczane produkty będą miały termin przydatności upływający nie wcześniej niż 12 miesięcy od ich dostarczenia do magazynu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego; Wykonawca bezpłatnie użyczy i zamontuje na czas obowiązywania umowy stacjonarne systemy dozowania/mieszalniki (1 dozownik odmierzający min. 3 płyny) w ilości maksymalnie 20 szt. Wykonawca zamontuje je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Przy każdym z zamontowanych mieszalników Wykonawca umieści instrukcje wyjaśniające prawidłowe dozowanie produktów. Oprócz stacjonarnych systemów dozowania Wykonawca w razie potrzeby zapewni pompki manualne umożliwiające prawidłowe dozowanie zaoferowanych produktów (max. 50 szt.) Wykonawca zapewni przegląd mieszalników, odkamienianie, regulację, w razie usterki naprawę lub dostarczenie zastępczego urządzenia w ciągu maksimum 2 dni od momentu zgłoszenia telefonicznie lub e-mailowo; W razie potrzeby serwisowanie będzie odbywać się częściej, po uzgodnieniu terminu z Wykonawcą, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia potrzeby przeglądu, odkamieniania lub regulacji mieszalnika - jeden raz w kwartale; - szkolenie personelu w zakresie sprzątania chemią profesjonalną w terminie umówionym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni od momentu zgłoszenia. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby montowanych systemów dozujących maksymalnie o 30%. Wykonawca do formularza asortymentowo -cenowego dołączy komplet kart charakterystyki / katalogowych dla każdego z pięciu zaoferowanych produktów, w sposób jednoznaczny potwierdzających spełnianie wszystkich parametrów podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo, Komplet kart charakterystyki / kart katalogowych Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą do obiektów UMCS.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach