Przetargi.pl
Dostawa produktu leczniczego w Ramach Programu Lekowego NFZ- Eculizumabum

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktu leczniczego w Ramach Programu Lekowego NFZ- Eculizumabum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktu leczniczego stosowanego w Ramach Programu Lekowego NFZ – Eculizumabum, który szczegółowy opis zawarto w Załączniku Nr 1 do SIWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi ofertę całościową. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w niniejszej SIWZ. 4. Za rozwiązanie równoważne (ofertę równoważną) Zamawiający będzie uważał środek posiadający identyczną substancję czynną, dawkę, postać farmaceutyczną, pojemność i sposób podawania jak lek określony przez Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań niż opisane w Załącznikach, wówczas należy tak przeliczyć ilość oferowanych opakowań, aby w efekcie możliwa była realizacja całości zamówienia. W razie konieczności należy zaokrąglić ilość zaproponowanych opakowań w górę. 6. Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 7. Wykonawca zapewnia oznakowanie produktu leczniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.02.2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek (Dz. U. 2015 poz. 1109). 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w składanej ofercie zawarł kod EAN oferowanego produktu leczniczego (jeżeli został nadany). 9. Zamawiający wymaga aby oferowane produkty lecznicze były zamieszczone w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia (tzw refundacyjnym) w zakresie finansowania programów lekowych i chemioterapii (jeżeli dotyczy). 10. W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z zapisów właściwego dla danego produktu instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7) oraz ust. 5 pkt 2) i pkt 5) ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiącego załącznik do decyzji o refundacji, Wykonawca zapewnia, że zaoferowane produkty pochodzą z kanału dystrybucyjnego podmiotu, na który decyzja refundacyjna została wydana – jeżeli zachodzą takie okoliczności. 11. Każde opakowanie leku winno być umieszczone na odrębnej pozycji w fakturze zakupowej – z uwagi na raportowanie każdego opakowania z faktur do konkretnego pacjenta. BEZWZGLĘDNIE 12. Jeśli istnieje instrument dzielenia ryzyka to cena leku na fakturze zakupowej powinna to uwzględniać lub faktura korygująca przesyłana jednoczasowo z fakturą zakupu ostatecznie nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakupu – umożliwi to bieżące kodowanie świadczeń dla płatnika z uwzględnieniem właściwej wartości refundacyjnej – brak konieczności dokonywania późniejszych korekt a tym samym opóźnienia w uzyskaniu refundacji. BEZWZGLĘDNIE 13. Z uwagi na używane przez Szpital oprogramowanie informatyczne oraz przejrzystość w raportowaniu faktur do płatnika brak możliwości przyjmowania zbiorczych faktur korygujących – Faktura korygująca winna dotyczyć tylko jednej faktury zakupowej. BEZWZGLĘDNIE 14. Faktury zakupowe oraz faktury korygujące winny być dostarczane również w formie elektronicznej w formacie importowalnym do oprogramowania szpitalnego. OPCJONALNIE 15. W przypadku gdy Płatnik NFZ przestanie finansować świadczenie lekowe w danym zakresie, to Zamawiający zastrzega sobie nie zrealizowanie w całości umowy. 16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6 Produkty farmaceutyczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek spełni Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem niniejszego postępowania tj. posiadający Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub inny dokument równoważny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach