Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Klembów w I półroczu 2023 roku

Gmina Klembów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-205 Klembów, Gen. Franciszka Żymirskiego 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (29) 753 - 88 - 00 , fax. (29) 777 - 90 - 85
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klembów
  Gen. Franciszka Żymirskiego 38
  05-205 Klembów, woj. mazowieckie
  tel. (29) 753 - 88 - 00, fax. (29) 777 - 90 - 85
  REGON: 550668150
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Klembów w I półroczu 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Klembów w I półroczu 2023 roku.III.2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów żywnościowych, zwanych w treści umowy towarami lub produktami, których asortyment, ilość i jakość określone są w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dotyczy w szczególności:1) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn;2) Szkoły Podstawowej im. Gen. dyw. Franciszka Żymirskiego w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 68, 05-205 Klembów;3) Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie, ul. Szkolna 5, 05-205 Stary Kraszew;4) Szkoły Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku, ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek;5) Gminny Klub Dziecięcy „Klembuś” w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn.Część I. Dostawa produktów spożywczych, warzyw i owoców oraz słodyczy i napojów.Każda z części przedmiotu zamówienia posiada odrębną do wypełnienia tabelę w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ (tabela nr 1 – 4).Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości asortymentu podanego w formularzu cenowym w zależności od ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w okresie realizacji ww. przedmiotu zamówienia.Zamawiający w sytuacji pilnego zapotrzebowania, za zgodą Wykonawcy i w razie dostępności wybranego produktu, dopuszcza możliwość zamówienia asortymentu innego niż wymieniony w formularzu cenowym, po aktualnej jego cenie oferowanej przez Wykonawcę na dzień złożenia zamówienia.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. produktów o cechach, jakościach nie gorszych niż określone w SWZ. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w formularzu cenowym. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego.Produkty sezonowe będą zamawiane przez Zamawiającego w okresie wskazanym w formularzu cenowym.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowy zamówiony przez Zamawiającego towar w terminach i ilościach określonych przez Intendenta – Zamawiającego drogą telefoniczną lub drogą poczty elektronicznej. Dostawa zamówionych towarów będzie się odbywała do godziny 8:00 do dnia następnego po złożeniu zamówienia lub w innych terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia pomiędzy stronami harmonogramu dostaw, określającego szczegółowe terminy dostaw poszczególnych produktów wyszczególnionych w formularzu cenowym.W przypadkach awaryjnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień doraźnych, w których dostawa do siedziby Zamawiającego musi nastąpić do 2 godzin od momentu zlecenia dostawy.Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych artykułów spożywczych według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu.Dostarczone towary powinny spełniać następujące warunki:1) muszą być oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia, a w szczególności produkty takie jak: mięso, nabiał, owoce, warzywa i pieczywo, winny być dostarczone świeże i spełniać obowiązujące normy kontroli jakości oraz2) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty;3) posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu;4) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu (mrożonki powinny być dostarczane samochodem z chłodnią) oraz warunki sanitarne pojazdu.Dostawy samochodem dostawczym powinny odbywać się przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych, wymaganych dla przewozu żywności, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132) oraz z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego, poszczególnych placówek oświatowych (Nabywców – Odbiorców):1) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn, NIP: 1251333656;2) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Gen. dyw. Franciszka Żymirskiego w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 68, 05-205 Klembów, NIP: 1251333656;3) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie, ul. Szkolna 5, 05-205 Stary Kraszew, NIP: 1251333656;4) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku, ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek, NIP: 1251333656;5) Gmina Klembów - Gminny Klub Dziecięcy „Klembuś” w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn, NIP: 1251333656.Koszty i ryzyko dostarczenia towaru obarczają Wykonawcę, w szczególności, gdy artykuły spożywcze dostarczone zostaną niezgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącą załącznik nr 4 do umowy lub dostarczone zostaną niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem.Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania towaru w ciągu jednego dnia od daty jego odbioru.W przypadku zakwestionowania jakości przedmiotu umowy lub ujawnienia jego wady, Zamawiający zwróci dany towar Wykonawcy, który rozpatrzy reklamację i wymieni towar na zgodny z zamówieniem i wolny od wszelkich wad, w terminie 2 godzin od chwili przyjęcia reklamacji.Reklamacja powinna zawierać w szczególności: dzień i godzinę zgłoszenia reklamacji, przedmiot reklamacji, sposób jej załatwienia oraz opis wydanej Zamawiającemu próbki reklamowanego produktu.Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji Zamawiającego, Zamawiający kupi tę partię towaru u innego dostawcy, a różnicą kosztów zakupu obciąży Wykonawcę.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem następujących przepisów:1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132);2) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1688 z późn. zm.);3) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1753 z późn. zm.);4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011r., Nr 91, poz. 525);5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2020r., poz. 1149);6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154);7) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1).Do obowiązków Zamawiającego należy:1) składanie zamówień częściowych na dostawy poszczególnych partii towaru, w którym Zamawiający określi asortyment i ilość zamawianych artykułów spożywczych;2) odbieranie pod względem ilościowym i organoleptycznym przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w ustalonych godzinach;3) zapłacenie Wykonawcy należności za artykuły spożywcze, faktycznie zrealizowane partie towaru.Do obowiązków Wykonawcy należy:1) każdorazowe potwierdzenie otrzymania zamówienia;2) dostarczanie artykułów spożywczych wskazanych w zamówieniu częściowym Zamawiającego w wyznaczonym terminie i zgodnie z jego oczekiwaniami;3) dostarczanie artykułów spożywczych świeżych (I gatunku), nadających się do spożycia z maksymalnie długim terminem przydatności do spożycia (nie krótszym niż 1/2 terminu przydatności do spożycia podanego przez producenta);4) dostarczanie towaru do Zamawiającego własnym środkiem transportu, na własny koszt i na własne ryzyko oraz elastyczne reagowanie na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości zamówienia;5) przewóz artykułów spożywczych z zachowaniem właściwego stanu sanitarnohigienicznego, tj. w przystosowanych do przewozu żywności czystych, zamkniętych pojemnikach, właściwym środkiem transportu.Wykonawca oświadcza, że artykuły spożywcze wymienione w formularzu cenowym spełniają wymogi jakości zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132) w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane, zasad systemu analizy i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać wdrożony system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.Projektowane Postanowienia Umowy w zakresie wszystkich części ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 4a, 4b, 4c oraz 4d do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).III.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Klembów w I półroczu 2023 roku.III.2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów żywnościowych, zwanych w treści umowy towarami lub produktami, których asortyment, ilość i jakość określone są w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dotyczy w szczególności:1) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn;2) Szkoły Podstawowej im. Gen. dyw. Franciszka Żymirskiego w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 68, 05-205 Klembów;3) Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie, ul. Szkolna 5, 05-205 Stary Kraszew;4) Szkoły Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku, ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek;5) Gminny Klub Dziecięcy „Klembuś” w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn.Część II. Dostawa pieczywa i innych produktów pszennych.Każda z części przedmiotu zamówienia posiada odrębną do wypełnienia tabelę w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ (tabela nr 1 – 4).Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości asortymentu podanego w formularzu cenowym w zależności od ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w okresie realizacji ww. przedmiotu zamówienia.Zamawiający w sytuacji pilnego zapotrzebowania, za zgodą Wykonawcy i w razie dostępności wybranego produktu, dopuszcza możliwość zamówienia asortymentu innego niż wymieniony w formularzu cenowym, po aktualnej jego cenie oferowanej przez Wykonawcę na dzień złożenia zamówienia.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. produktów o cechach, jakościach nie gorszych niż określone w SWZ. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w formularzu cenowym. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego.Produkty sezonowe będą zamawiane przez Zamawiającego w okresie wskazanym w formularzu cenowym.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowy zamówiony przez Zamawiającego towar w terminach i ilościach określonych przez Intendenta – Zamawiającego drogą telefoniczną lub drogą poczty elektronicznej. Dostawa zamówionych towarów będzie się odbywała do godziny 8:00 do dnia następnego po złożeniu zamówienia lub w innych terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia pomiędzy stronami harmonogramu dostaw, określającego szczegółowe terminy dostaw poszczególnych produktów wyszczególnionych w formularzu cenowym.W przypadkach awaryjnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień doraźnych, w których dostawa do siedziby Zamawiającego musi nastąpić do 2 godzin od momentu zlecenia dostawy.Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych artykułów spożywczych według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu.Dostarczone towary powinny spełniać następujące warunki:1) muszą być oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia, a w szczególności produkty takie jak: mięso, nabiał, owoce, warzywa i pieczywo, winny być dostarczone świeże i spełniać obowiązujące normy kontroli jakości oraz2) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty;3) posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu;4) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu (mrożonki powinny być dostarczane samochodem z chłodnią) oraz warunki sanitarne pojazdu.Dostawy samochodem dostawczym powinny odbywać się przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych, wymaganych dla przewozu żywności, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132) oraz z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego, poszczególnych placówek oświatowych (Nabywców – Odbiorców):1) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn, NIP: 1251333656;2) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Gen. dyw. Franciszka Żymirskiego w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 68, 05-205 Klembów, NIP: 1251333656;3) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie, ul. Szkolna 5, 05-205 Stary Kraszew, NIP: 1251333656;4) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku, ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek, NIP: 1251333656;5) Gmina Klembów - Gminny Klub Dziecięcy „Klembuś” w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn, NIP: 1251333656.Koszty i ryzyko dostarczenia towaru obarczają Wykonawcę, w szczególności, gdy artykuły spożywcze dostarczone zostaną niezgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącą załącznik nr 4 do umowy lub dostarczone zostaną niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem.Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania towaru w ciągu jednego dnia od daty jego odbioru.W przypadku zakwestionowania jakości przedmiotu umowy lub ujawnienia jego wady, Zamawiający zwróci dany towar Wykonawcy, który rozpatrzy reklamację i wymieni towar na zgodny z zamówieniem i wolny od wszelkich wad, w terminie 2 godzin od chwili przyjęcia reklamacji.Reklamacja powinna zawierać w szczególności: dzień i godzinę zgłoszenia reklamacji, przedmiot reklamacji, sposób jej załatwienia oraz opis wydanej Zamawiającemu próbki reklamowanego produktu.Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji Zamawiającego, Zamawiający kupi tę partię towaru u innego dostawcy, a różnicą kosztów zakupu obciąży Wykonawcę.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem następujących przepisów:1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132);2) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1688 z późn. zm.);3) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1753 z późn. zm.);4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011r., Nr 91, poz. 525);5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2020r., poz. 1149);6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154);7) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1).Do obowiązków Zamawiającego należy:1) składanie zamówień częściowych na dostawy poszczególnych partii towaru, w którym Zamawiający określi asortyment i ilość zamawianych artykułów spożywczych;2) odbieranie pod względem ilościowym i organoleptycznym przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w ustalonych godzinach;3) zapłacenie Wykonawcy należności za artykuły spożywcze, faktycznie zrealizowane partie towaru.Do obowiązków Wykonawcy należy:1) każdorazowe potwierdzenie otrzymania zamówienia;2) dostarczanie artykułów spożywczych wskazanych w zamówieniu częściowym Zamawiającego w wyznaczonym terminie i zgodnie z jego oczekiwaniami;3) dostarczanie artykułów spożywczych świeżych (I gatunku), nadających się do spożycia z maksymalnie długim terminem przydatności do spożycia (nie krótszym niż 1/2 terminu przydatności do spożycia podanego przez producenta);4) dostarczanie towaru do Zamawiającego własnym środkiem transportu, na własny koszt i na własne ryzyko oraz elastyczne reagowanie na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości zamówienia;5) przewóz artykułów spożywczych z zachowaniem właściwego stanu sanitarnohigienicznego, tj. w przystosowanych do przewozu żywności czystych, zamkniętych pojemnikach, właściwym środkiem transportu.Wykonawca oświadcza, że artykuły spożywcze wymienione w formularzu cenowym spełniają wymogi jakości zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132) w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane, zasad systemu analizy i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać wdrożony system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.Projektowane Postanowienia Umowy w zakresie wszystkich części ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 4a, 4b, 4c oraz 4d do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).III.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Klembów w I półroczu 2023 roku.III.2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów żywnościowych, zwanych w treści umowy towarami lub produktami, których asortyment, ilość i jakość określone są w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dotyczy w szczególności:1) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn;2) Szkoły Podstawowej im. Gen. dyw. Franciszka Żymirskiego w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 68, 05-205 Klembów;3) Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie, ul. Szkolna 5, 05-205 Stary Kraszew;4) Szkoły Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku, ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek;5) Gminny Klub Dziecięcy „Klembuś” w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn.Część III. Dostawa wyrobów garmażeryjnych (świeżych z bieżącej produkcji), produktów mącznych i różnych.Każda z części przedmiotu zamówienia posiada odrębną do wypełnienia tabelę w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ (tabela nr 1 – 4).Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości asortymentu podanego w formularzu cenowym w zależności od ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w okresie realizacji ww. przedmiotu zamówienia.Zamawiający w sytuacji pilnego zapotrzebowania, za zgodą Wykonawcy i w razie dostępności wybranego produktu, dopuszcza możliwość zamówienia asortymentu innego niż wymieniony w formularzu cenowym, po aktualnej jego cenie oferowanej przez Wykonawcę na dzień złożenia zamówienia.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. produktów o cechach, jakościach nie gorszych niż określone w SWZ. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w formularzu cenowym. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego.Produkty sezonowe będą zamawiane przez Zamawiającego w okresie wskazanym w formularzu cenowym.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowy zamówiony przez Zamawiającego towar w terminach i ilościach określonych przez Intendenta – Zamawiającego drogą telefoniczną lub drogą poczty elektronicznej. Dostawa zamówionych towarów będzie się odbywała do godziny 8:00 do dnia następnego po złożeniu zamówienia lub w innych terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia pomiędzy stronami harmonogramu dostaw, określającego szczegółowe terminy dostaw poszczególnych produktów wyszczególnionych w formularzu cenowym.W przypadkach awaryjnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień doraźnych, w których dostawa do siedziby Zamawiającego musi nastąpić do 2 godzin od momentu zlecenia dostawy.Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych artykułów spożywczych według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu.Dostarczone towary powinny spełniać następujące warunki:1) muszą być oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia, a w szczególności produkty takie jak: mięso, nabiał, owoce, warzywa i pieczywo, winny być dostarczone świeże i spełniać obowiązujące normy kontroli jakości oraz2) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty;3) posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu;4) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu (mrożonki powinny być dostarczane samochodem z chłodnią) oraz warunki sanitarne pojazdu.Dostawy samochodem dostawczym powinny odbywać się przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych, wymaganych dla przewozu żywności, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132) oraz z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego, poszczególnych placówek oświatowych (Nabywców – Odbiorców):1) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn, NIP: 1251333656;2) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Gen. dyw. Franciszka Żymirskiego w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 68, 05-205 Klembów, NIP: 1251333656;3) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie, ul. Szkolna 5, 05-205 Stary Kraszew, NIP: 1251333656;4) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku, ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek, NIP: 1251333656;5) Gmina Klembów - Gminny Klub Dziecięcy „Klembuś” w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn, NIP: 1251333656.Koszty i ryzyko dostarczenia towaru obarczają Wykonawcę, w szczególności, gdy artykuły spożywcze dostarczone zostaną niezgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącą załącznik nr 4 do umowy lub dostarczone zostaną niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem.Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania towaru w ciągu jednego dnia od daty jego odbioru.W przypadku zakwestionowania jakości przedmiotu umowy lub ujawnienia jego wady, Zamawiający zwróci dany towar Wykonawcy, który rozpatrzy reklamację i wymieni towar na zgodny z zamówieniem i wolny od wszelkich wad, w terminie 2 godzin od chwili przyjęcia reklamacji.Reklamacja powinna zawierać w szczególności: dzień i godzinę zgłoszenia reklamacji, przedmiot reklamacji, sposób jej załatwienia oraz opis wydanej Zamawiającemu próbki reklamowanego produktu.Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji Zamawiającego, Zamawiający kupi tę partię towaru u innego dostawcy, a różnicą kosztów zakupu obciąży Wykonawcę.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem następujących przepisów:1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132);2) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1688 z późn. zm.);3) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1753 z późn. zm.);4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011r., Nr 91, poz. 525);5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2020r., poz. 1149);6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154);7) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1).Do obowiązków Zamawiającego należy:1) składanie zamówień częściowych na dostawy poszczególnych partii towaru, w którym Zamawiający określi asortyment i ilość zamawianych artykułów spożywczych;2) odbieranie pod względem ilościowym i organoleptycznym przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w ustalonych godzinach;3) zapłacenie Wykonawcy należności za artykuły spożywcze, faktycznie zrealizowane partie towaru.Do obowiązków Wykonawcy należy:1) każdorazowe potwierdzenie otrzymania zamówienia;2) dostarczanie artykułów spożywczych wskazanych w zamówieniu częściowym Zamawiającego w wyznaczonym terminie i zgodnie z jego oczekiwaniami;3) dostarczanie artykułów spożywczych świeżych (I gatunku), nadających się do spożycia z maksymalnie długim terminem przydatności do spożycia (nie krótszym niż 1/2 terminu przydatności do spożycia podanego przez producenta);4) dostarczanie towaru do Zamawiającego własnym środkiem transportu, na własny koszt i na własne ryzyko oraz elastyczne reagowanie na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości zamówienia;5) przewóz artykułów spożywczych z zachowaniem właściwego stanu sanitarnohigienicznego, tj. w przystosowanych do przewozu żywności czystych, zamkniętych pojemnikach, właściwym środkiem transportu.Wykonawca oświadcza, że artykuły spożywcze wymienione w formularzu cenowym spełniają wymogi jakości zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132) w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane, zasad systemu analizy i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać wdrożony system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.Projektowane Postanowienia Umowy w zakresie wszystkich części ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 4a, 4b, 4c oraz 4d do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).III.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Klembów w I półroczu 2023 roku.III.2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów żywnościowych, zwanych w treści umowy towarami lub produktami, których asortyment, ilość i jakość określone są w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dotyczy w szczególności:1) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn;2) Szkoły Podstawowej im. Gen. dyw. Franciszka Żymirskiego w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 68, 05-205 Klembów;3) Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie, ul. Szkolna 5, 05-205 Stary Kraszew;4) Szkoły Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku, ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek;5) Gminny Klub Dziecięcy „Klembuś” w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn.Część IV. Dostawa mięsa i wędlin oraz produktów mięsnych.Każda z części przedmiotu zamówienia posiada odrębną do wypełnienia tabelę w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ (tabela nr 1 – 4).Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości asortymentu podanego w formularzu cenowym w zależności od ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w okresie realizacji ww. przedmiotu zamówienia.Zamawiający w sytuacji pilnego zapotrzebowania, za zgodą Wykonawcy i w razie dostępności wybranego produktu, dopuszcza możliwość zamówienia asortymentu innego niż wymieniony w formularzu cenowym, po aktualnej jego cenie oferowanej przez Wykonawcę na dzień złożenia zamówienia.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. produktów o cechach, jakościach nie gorszych niż określone w SWZ. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w formularzu cenowym. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego.Produkty sezonowe będą zamawiane przez Zamawiającego w okresie wskazanym w formularzu cenowym.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowy zamówiony przez Zamawiającego towar w terminach i ilościach określonych przez Intendenta – Zamawiającego drogą telefoniczną lub drogą poczty elektronicznej. Dostawa zamówionych towarów będzie się odbywała do godziny 8:00 do dnia następnego po złożeniu zamówienia lub w innych terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia pomiędzy stronami harmonogramu dostaw, określającego szczegółowe terminy dostaw poszczególnych produktów wyszczególnionych w formularzu cenowym.W przypadkach awaryjnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień doraźnych, w których dostawa do siedziby Zamawiającego musi nastąpić do 2 godzin od momentu zlecenia dostawy.Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych artykułów spożywczych według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu.Dostarczone towary powinny spełniać następujące warunki:1) muszą być oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia, a w szczególności produkty takie jak: mięso, nabiał, owoce, warzywa i pieczywo, winny być dostarczone świeże i spełniać obowiązujące normy kontroli jakości oraz2) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty;3) posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu;4) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu (mrożonki powinny być dostarczane samochodem z chłodnią) oraz warunki sanitarne pojazdu.Dostawy samochodem dostawczym powinny odbywać się przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych, wymaganych dla przewozu żywności, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132) oraz z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego, poszczególnych placówek oświatowych (Nabywców – Odbiorców):1) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn, NIP: 1251333656;2) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Gen. dyw. Franciszka Żymirskiego w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 68, 05-205 Klembów, NIP: 1251333656;3) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie, ul. Szkolna 5, 05-205 Stary Kraszew, NIP: 1251333656;4) Gmina Klembów – Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku, ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek, NIP: 1251333656;5) Gmina Klembów - Gminny Klub Dziecięcy „Klembuś” w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn, NIP: 1251333656.Koszty i ryzyko dostarczenia towaru obarczają Wykonawcę, w szczególności, gdy artykuły spożywcze dostarczone zostaną niezgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącą załącznik nr 4 do umowy lub dostarczone zostaną niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem.Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania towaru w ciągu jednego dnia od daty jego odbioru.W przypadku zakwestionowania jakości przedmiotu umowy lub ujawnienia jego wady, Zamawiający zwróci dany towar Wykonawcy, który rozpatrzy reklamację i wymieni towar na zgodny z zamówieniem i wolny od wszelkich wad, w terminie 2 godzin od chwili przyjęcia reklamacji.Reklamacja powinna zawierać w szczególności: dzień i godzinę zgłoszenia reklamacji, przedmiot reklamacji, sposób jej załatwienia oraz opis wydanej Zamawiającemu próbki reklamowanego produktu.Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji Zamawiającego, Zamawiający kupi tę partię towaru u innego dostawcy, a różnicą kosztów zakupu obciąży Wykonawcę.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem następujących przepisów:1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132);2) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1688 z późn. zm.);3) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1753 z późn. zm.);4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011r., Nr 91, poz. 525);5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2020r., poz. 1149);6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154);7) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1).Do obowiązków Zamawiającego należy:1) składanie zamówień częściowych na dostawy poszczególnych partii towaru, w którym Zamawiający określi asortyment i ilość zamawianych artykułów spożywczych;2) odbieranie pod względem ilościowym i organoleptycznym przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w ustalonych godzinach;3) zapłacenie Wykonawcy należności za artykuły spożywcze, faktycznie zrealizowane partie towaru.Do obowiązków Wykonawcy należy:1) każdorazowe potwierdzenie otrzymania zamówienia;2) dostarczanie artykułów spożywczych wskazanych w zamówieniu częściowym Zamawiającego w wyznaczonym terminie i zgodnie z jego oczekiwaniami;3) dostarczanie artykułów spożywczych świeżych (I gatunku), nadających się do spożycia z maksymalnie długim terminem przydatności do spożycia (nie krótszym niż 1/2 terminu przydatności do spożycia podanego przez producenta);4) dostarczanie towaru do Zamawiającego własnym środkiem transportu, na własny koszt i na własne ryzyko oraz elastyczne reagowanie na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości zamówienia;5) przewóz artykułów spożywczych z zachowaniem właściwego stanu sanitarnohigienicznego, tj. w przystosowanych do przewozu żywności czystych, zamkniętych pojemnikach, właściwym środkiem transportu.Wykonawca oświadcza, że artykuły spożywcze wymienione w formularzu cenowym spełniają wymogi jakości zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2132) w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane, zasad systemu analizy i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać wdrożony system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.Projektowane Postanowienia Umowy w zakresie wszystkich części ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 4a, 4b, 4c oraz 4d do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach