Przetargi.pl
Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w pierwszym półroczu roku 2019.

Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 83240 Lubichowo, ul. ks. Lorenza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 5885017 , fax. 0-58 5885017
 • Data zamieszczenia: 2018-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego
  ul. ks. Lorenza 8
  83240 Lubichowo, woj. pomorskie
  tel. 0-58 5885017, fax. 0-58 5885017
  REGON: 19204913500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pglubichowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w pierwszym półroczu roku 2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w pierwszym półroczu 2018 r. Przedmiot zamówienia dzieli się na 5 zadań Zadanie I – dostawa różnych produktów spożywczych kod CPV : 15800000-6 Zadanie II– dostawa ryb i produktów rybnych, oleje mrożonki kod CPV : 15200000-0 Zadanie III – dostawa mięsa i produkty mięsne, wędliny kod CPV : 15100000-9 Zadanie IV– dostawa pieczywa kod CPV : 15810000-9 Zadanie V - dostawa ziemniaków kod CPV : 153100004
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przedstawienie oświadczenia o spełnieniu tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny odpis z właściwego rejestru ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w oparciu o art.25 ust.2 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach