Przetargi.pl
Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ogłasza przetarg

 • Adres: 23-206 Stróża, Stróża Kolonia, ul. Akacjowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 884 44 05 , fax. 81 884 44 05
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży
  Stróża Kolonia, ul. Akacjowa 2 2
  23-206 Stróża, woj. lubelskie
  tel. 81 884 44 05, fax. 81 884 44 05
  REGON: 43103122500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimnazjumstroza.akcja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Publiczne Gimnazjum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych stosownie do bieżących potrzeb, do stołówki szkolnej w Przy Publicznym Gimnazjum w Stróży, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) w tym w szczególności następujących pakietów: Pakiet nr 1 - artykułów spożywczych (różnych) - wg zał. 3 Pakiet nr 2 - mięsa, drobiu, przetworów mięsnych - wg zał. 3 Pakiet nr 3 - pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich - wg zał. 3 Pakiet nr 4 - warzyw i owoców oraz warzyw i owoców przetworzonych - wg zał. 3 Pakiet nr 5 - mleka i produktów mleczarskich - wg zał. 3 Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia z tym, że produkty z pakiety 3 i 4 będą dostarczane codziennie. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 8:00 , własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać kosztami transportu Zamawiającego. Termin ważności dostarczanych artykułów spożywczych nie powinien być krótszy niż 30 dni od daty dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiektach Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimnazjumstroza.akcja.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach