Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych (Enoxaparinum) – spoza programów lekowych

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-045 Olsztyn, Niepodległości 44
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
  Niepodległości 44
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510650890
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych (Enoxaparinum) – spoza programów lekowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Enoxaparinum natricum amp.-strzyk., inj.Enoxaparinum natricum 10 000 j.m./ml, 100 mg/ml 3 ml fiolka+ zestaw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję/zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach