Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3894859 , fax. 022 3894922
 • Data zamieszczenia: 2016-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kasprzaka 17 17
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3894859, fax. 022 3894922
  REGON: 01103538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów leczniczych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za ofertę równoważną uznaje się lek o takiej samej nazwie międzynarodowej i dawce oraz drodze podania, w opakowaniach innych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ i odpowiednie przeliczenie ilości wymaganych opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów z tabletek na tabletki powlekane, tabletki drażowane, kapsułki, drażetki i odwrotnie, oraz fiolek na ampułki i odwrotnie. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy złożą wraz z ofertą oświadczenie, że do realizacji przedmiotu zamówienia użyje produktów posiadających świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP (według wzoru Załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odpowiednich dokumentów potwierdzających to oświadczenie, na każdym etapie badania ofert, jak również w trakcie realizacji umowy. Poszczególne ceny brutto leków wyszczególnione w Zadaniach winny zostać wyliczone zgodnie ze sposobem wyliczenia wskazanym w przepisach art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W danym postępowaniu nie jest wymagane wnoszenie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji reklamacji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolski.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach