Przetargi.pl
Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego, preparatów odżywiania wewnątrzjelitowego wraz z dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego dla SPWSZ w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 71455 Szczecin, ul. Arkońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 813 90 21 , fax. 918 139 079
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Arkońska 4
  71455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 813 90 21, fax. 918 139 079
  REGON: 29027400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego, preparatów odżywiania wewnątrzjelitowego wraz z dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego dla SPWSZ w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia pozajelitowego, preparatów odżywiania wewnątrzjelitowego wraz z dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego dla SPWSZ w Szczecinie - 12 zadań 2.Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwanaście części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 1 do SIWZ oraz – w zakresie zadania nr 9 – Załącznik nr 1A do SIWZ dla zadania nr 9. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ/lub 4A dla zadania nr 9 i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 oraz – w zakresie zadania nr 9 – Załącznik nr 1A do SIWZ dla zadania nr 9. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692200-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną