Przetargi.pl
Dostawa preparatów myjących i dezynfekcyjnych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3256735, 3256609 , fax. 523 256 606
 • Data zamieszczenia: 2021-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  ul. Seminaryjna 1
  85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3256735, 3256609, fax. 523 256 606
  REGON: 92356930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów myjących i dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów myjących i dezynfekcyjnych, dla Zamawiającego, w rodzajach i ilościach podanych w Formularzach cenowych/ Przedmiot zamówienia – załączniki nr od 1-1 do 1-11 do SIWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi: 2.1 być wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.), lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.) – dotyczy Pakietu 3 i 6, a w przypadku Pakietów: 8, 9 poz.1 i Pakietu 10 – jeżeli dotyczy. 2.2 spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2231 ze zm.) – dotyczy Pakietów: 4, 5 i 11 a w przypadku Pakietu: 1, 2, Pakietu 9 poz.1 i Pakietu 10 – jeżeli dotyczy. 2.3 posiadać bójcze działanie – dotyczy Pakietów: 3, 4, 5, 6, Pakietu 9 poz. 1, Pakietu 10 i 11, natomiast w ramach Pakietu: 1, 2 i 8 – jeżeli dotyczy. 2.4 być dopuszczony do obrotu jako produkt leczniczy – Pakiet 1, 2 i 8 - jeżeli dotyczy. 2.5 być kosmetykiem Pakiet 2 – jeżeli dotyczy. 3. W Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: „Zaoferowana ilość opakowań”, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną). 4. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić tę różnicę w kalkulacji ceny. 5. Opakowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia muszą posiadać oryginalną etykietę producenta w języku polskim. Naklejane etykiety na obcojęzyczne opakowania nie będą akceptowane. 6. Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach