Przetargi.pl
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, produktów leczniczych, formaldehydu oraz preparatów do cewników naczyniowych.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, produktów leczniczych, formaldehydu oraz preparatów do cewników naczyniowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, produktów leczniczych, formaldehydu oraz preparatu do cewników naczyniowych. Zakres zamówienia obejmuje 20 zadań: Zadanie nr 1-15 – Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego Zadanie nr 16 – Dostawa formaldehydu Zadanie nr 17 – Dostawa preparatu do cewników naczyniowych Zadanie nr 18-20 – Dostawa produktów leczniczych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych zadań zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.69.22.00-9: Produkty do żywienia pozajelitowego 33.29.50.00-8: Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne 33.14.00.00-3: Materiały medyczne 33.60.00.00-6: Produkty farmaceutyczne 3.3. Zaoferowane w Pakiecie 19 i 20, produkty lecznicze muszą znajdować się w obowiązującym na dzień składania ofert „Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”- Załącznik B i C, zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 784). 3.4. Wszystkie produkty powinny posiadać co najmniej: - 6 miesięczny termin ważności dla Zadania 1-20 liczony od każdorazowej daty dostawy do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania wymaganej prawem aktualnej koncesji/zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu celnego/ składu konsygnacyjnego na prowadzenie obrotu asortymentem stanowiącym przedmiot zamówienia / zezwolenia na wytwarzanie surowców farmaceutycznych stanowiących przedmiot oferty (dot. Zadania nr 1-15 i 18-20),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 9.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 9.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach