Przetargi.pl
Dostawa prasy w 2011 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 62 18 249 , fax. 56 62 18 347, 6218455
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Plac Teatralny 2 2
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 62 18 249, fax. 56 62 18 347, 6218455
  REGON: 87112129000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa prasy w 2011 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa prasy w 2011 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z SIWZ i jej załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 222000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kujawsko-pomorskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach