Przetargi.pl
Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego Wrocławia

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 71 7779229
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 1-8 1-8
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 71 7779229
  REGON: 00109467000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy, tj. wydań bieżących i archiwalnych: gazet, dzienników i czasopism, do obiektów Zamawiającego w formie prenumeraty. 2. Dostarczana prasa musi być w wydaniu podstawowym, bez dodatków podwyższających ceny tytułów. 3. Dostawy odbywać się będą pod wskazane adresy Wydziałów/Biur zlokalizowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia na koszt i ryzyko Wykonawcy, w godzinach od 6.15 do 7.00 codziennie, poza sobotami, które nie są dla Zamawiającego dniami roboczymi: - prasa krajowa dostarczana będzie w dniu wydania tytułu; - prasa obcojęzyczna dostarczana będzie następnego dnia od daty wydania tytułu. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, działającego i dostępnego na terenie Gminy Wrocław, z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, faks oraz e-mail
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 222000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach