Przetargi.pl
Dostawa poręczy ,uchwytów i końcówek poręczy niezbędnych do realizacji projektu: Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się w budynku szpitala - korytarze III kondygnacji, I kondygnacji i parteru

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy sp. z o.o. im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2822837 , fax. 067 2820868
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy sp. z o.o. im. dr. Władysława Biegańskiego
  ul. Strzelecka 32 32
  64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2822837, fax. 067 2820868
  REGON: 01062562000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa poręczy ,uchwytów i końcówek poręczy niezbędnych do realizacji projektu: Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się w budynku szpitala - korytarze III kondygnacji, I kondygnacji i parteru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 510 poręczy ,1000 uchwytów i 380 końcówek poręczy niezbędnych do realizacji projektu: Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się w budynku szpitala - korytarze III kondygnacji, I kondygnacji i parteru w okresie 20 dni od podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441158007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Pulmonis.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną