Przetargi.pl
Dostawa pomocy medycznych w tym ciśnieniomierzy, mankietów oraz części do kardiomonitorów

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5854304 , fax. 52 5854076
 • Data zamieszczenia: 2012-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 9
  85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5854304, fax. 52 5854076
  REGON: 00112607400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy medycznych w tym ciśnieniomierzy, mankietów oraz części do kardiomonitorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy medycznych w tym ciśnieniomierzy, mankietów oraz części do kardiomonitorów, określona w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 13 niepodzielnych pakietów, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331960000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysokości:Pakiet nr 1 - 2 300,00zł, Pakiet nr 2 - 350,00zł, Pakiet nr 3 - 60,00zł, Pakiet nr 4 - 90,00zł, Pakiet nr 5 -190,00zł, Pakiet nr 6 - 60,00zł, Pakiet nr 7 - 1 000,00zł, Pakiet nr 8 -18,00zł, Pakiet nr 9 - 900,00zł, Pakiet nr 10 - 90,00zł, Pakiet nr 11 -30,00zł, Pakiet nr 12 - 70,00zł, Pakiet nr 13 - 600,00zł w jednej z niżej wymienionych form: a) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w KREDYT BANK S.A. nr rachunku: 64-1500-1360-1213-6008-5200-0000 na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na dostawę pomocy medycznych w tym ciśnieniomierzy, mankietów oraz części do kardiomonitorów, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r, Nr 42, poz. 275). 9.2W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień pkt. 11.7 SIWZ) dowodu wpłaty dołączony został do oferty. W każdym przypadku oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień pkt. 11.7 SIWZ) dowodu wpłaty nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wniesienie w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu (łącznie z podana godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ. 9.3W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu dołączona została do oferty. Oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie z godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ. Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w kasie siedziby Zamawiającego budynek A, czynnej w godzinach 10:00 - 14:00, z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert. 9.4W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 9.5Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jurasza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach