Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych (symulatory, modele) celem utworzenia pracowni kardiologicznej symulacji medycznej

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" ogłasza przetarg

 • Adres: 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48228151024 , fax. +48228151015
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
  Al. Dzieci Polskich 20
  04-730 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228151024, fax. +48228151015
  REGON: 00055796100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czd.pl w zakładce zamówienia publiczne i konkursy - Postępowa krajowe (o wartości poniżej 221 000euro)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych (symulatory, modele) celem utworzenia pracowni kardiologicznej symulacji medycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pomocy dydaktycznych (symulatory, modele) celem utworzenia pracowni kardiologicznej symulacji medycznej na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34152000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. 3 do SIWZ; 1.2. oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VI. pkt 1. SIWZ – zał. 4 do SIWZ; 1.3. wypełniony i podpisany formularz cenowy – zał. 5 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg zał. nr 6 do SIWZ. W odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Wykonawca przekazuje stosowne oświadczenie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Zamawiający nadmienia, że informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwłocznie tj.: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin składania ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach