Przetargi.pl
„Dostawa pomocy dydaktycznych do oddziałów wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym przy Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 37600 Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-16 632 10 88 , fax. 0-16 632 10 88
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
  ul. Tadeusza Kościuszki 145
  37600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 0-16 632 10 88, fax. 0-16 632 10 88
  REGON: 65095664300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zplubaczow.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa pomocy dydaktycznych do oddziałów wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym przy Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do oddziałów wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym przy Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” w zakresie Zadania nr 7 – doposażenie bazy dydaktycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach