Przetargi.pl
Dostawa polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, Długa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182612395 , fax. 182 665 891
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Długa 21
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 182612395, fax. 182 665 891
  REGON: 36627311900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu , począwszy od 01 lipca 2019 roku do końca czerwca 2020 roku, w ilości 1000 kg co ok. 2 - 3 tygodni, tj. 19 000 kg - 21 000 kg w okresie 1 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24542000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach