Przetargi.pl
Dostawa pojemników na odpady medyczne.

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. dr J. Balewskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 562 30 31 , fax. 58 562 48 21
 • Data zamieszczenia: 2016-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. dr J. Balewskiego 1 1
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 562 30 31, fax. 58 562 48 21
  REGON: 22092667800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcz.e-bip.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Osoba prawna utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojemników na odpady medyczne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pojemników na odpady medyczne o wartości poniżej 209 000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284806
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kcz.e-bip.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach