Przetargi.pl
Dostawa pojemników

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Fabryczna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 421 664 , fax. 627 422 968
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 5
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 627 421 664, fax. 627 422 968
  REGON: 25042318400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkpleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojemników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na odpady komunalne. Miejsce dostawy na koszt i staraniem Wykonawcy: 63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5 Część 1: Dostawa pojemników o pojemności 120 litrów. a) Ilość: 3.500 sztuk b) Pojemniki na odpady stałe, fabrycznie nowe, nieużywane, z pokrywą. c) Wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz posiadają certyfikat zgodności z normami – EN 840, RAL.GZ 951/1 d) Wytworzone z materiałów nadających się do ponownego przerobu, nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska – tworzywo sztuczne polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości (PE – HD) – posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. e) Dwukołowy system jezdny (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi. f) Gniazdo RFID g) Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki z listwą grzebieniową. h) Kolor pojemników – grafitowe wg palety kolorów RAL 7016. i) Przekrój poprzeczny pojemnika – kwadrat / prostokąt. j) Trwale oznakowane metodą termodruku / termoprintu poprzez naniesienie na ścianie frontowej logo Zamawiającego w kolorze białym oraz napis „POPIÓŁ” Część 2: Dostawa pojemników o pojemności 80 litrów. a) Ilość: 4.500 sztuk b) Pojemniki na odpady stałe, fabrycznie nowe, nieużywane, z pokrywą. c) Wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz posiadają certyfikat zgodności z normami – EN 840, RAL.GZ 951/1 d) Wytworzone z materiałów nadających się do ponownego przerobu, nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska – tworzywo sztuczne polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości (PE – HD) – posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. e) Dwukołowy system jezdny (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi. f) Gniazdo RFID g) Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki z listwą grzebieniową. h) Kolor pojemników – brązowe wg palety kolorów RAL 8025, 8024 lub 8011. i) Przekrój poprzeczny pojemnika – kwadrat / prostokąt. j) Wyposażone w otwory wentylacyjne na bocznych ścianach – góra. k) Trwale oznakowane metodą termodruku / termoprintu poprzez naniesienie na ścianie frontowej logo Zamawiającego w kolorze białym oraz napis „BIO - KUCHENNE” Uwaga! Ilekroć w SIWZ wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania prototypów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) Część 1 – Pojemniki o pojemności 120 litrów - 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). b) Część 2 – Pojemniki o pojemności 80 litrów - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie dotyczące powstania obowiązku podatkowego, informacja o podwykonawcach, pełnomocnictwa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach