Przetargi.pl
Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Sucha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 310 273 , fax. 483 310 274
 • Data zamieszczenia: 2020-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
  ul. Sucha 15
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483 310 273, fax. 483 310 274
  REGON: 14125686500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.radom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy 1 szt fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (mini ładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem, dla Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15. • Pojazd wielofunkcyjny(mini ładowarka) musi spełniać następujące wymagania: 1) pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż2020roku, 2) napęd na cztery koła 4WD hydrostatyczny, 3) silnik wysokoprężny, chłodzony płynem, silnik zgodny z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń Euro 4oraz normę EU Stage 3A dla silników diesla niewymagających filtra cząstek stałych czy systemu AdBlue, 4) rodzaj paliwa: olej napędowy, 5) moc silnika minimum: 55 KM, 6) masa własna pojazdu (bez balastu) do 2200 kg, 7) całkowita długość pojazdu bez balastu maksymalna:3200 mm, 8) wysokość pojazdu nie większa niż 2200mm, 9) prześwit podwozia minimum 250 mm, 10) całkowita szerokość pojazdu do 1500mm, 11) przegubowa konstrukcja podwozia, na której kabina umieszczona jest w przedniej części przegubu zwiększając pole widzenia przyłączonego narzędzia, 12) kabina pojazdu certyfikowana spełniająca, co najmniej normy bezpieczeństwa ROPS,FOPS 13) kabina w pełni wygłuszana zabudowana –szyba przednia, boczna, tylna oraz drzwi, 14) ogrzewanie kabiny i wentylacja nawiew powietrza na szyby, wycieraczka szyby przedniej, 15) klimatyzacja kabiny, 16) lusterka wsteczne, 17) oświetlenie drogowe, dodatkowe światła robocze, ostrzegawcze pomarańczowe błyskowe, (kogut) 18) zestaw dopuszczający pojazd do poruszania się po drogach publicznych, 19) tylny balast z zaczepem kulowym ze sworzniem holowniczym i boczny niemniej niż 2x 90kg, 20) zamontowany trójkąt ostrzegawczy odnoszący się dla pojazdów wolnobieżnych, 21) wysięgnik teleskopowy pojedynczy umożliwiający dobrą widoczność podczas pracy z narzędziem wysokość podnoszenia min 3000 mm 22) zawór antypoślizgowy -4WD włączany przyciskiem w joysticku, 23) zamontowany w kabinie Joystick wielofunkcyjny do sterowania narzędziami, również elektryczne sterowanie narzędziami za pomocą Joysticka, 24) system pływających narzędzi, 25) system samopoziomowania ramienia wysięgnika, 27) wydatek oleju hydraulicznego obwodu napędu narzędzi, co najmniej 80 L/min. przy ciśnieniu minimum200bar, 28) opony z bieżnikiem do trawy i dodatkowy komplet kół 4 szt. z bieżnikiem terenowym (traktorowym), 29) hamulec postojowy 30) siłę uciągu minimum 1800 kp, 31) czujnik przeciążenia zapewniający słyszalny sygnał ostrzegawczy, gdy tylne koła odrywają się od gruntu, 32) minimalny udźwig hydrauliczny 2000 kg • Osprzęt do pojazdu wielofunkcyjnego a) 1. szt. szczotki obrotowej walcowej do zamiatania o minimalnej szerokości roboczej 1500mm szczotka wykonana z tworzywa sztucznego służąca do zamiatania. Średnica szczotki zamiatającej min.500 mm. Elektryczne sterowanie obrotem szczotki na boki, b) 1 szt. Kosiarki do trawy o minimalnej szerokości roboczej 1500 mm a maksymalnej 1600 mm z bocznym wyrzutem, z systemem pływającym. Gwarancja: minimum 2 lata na urządzenie wielofunkcyjne wraz z osprzętem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - na druku załącznik nr 4 do SIWZ, z chwilą zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 2. Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – w formie załącznika nr 2 do oferty. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie załącznika nr 3 do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach