Przetargi.pl
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-323 Szczecin, ul. Gen. Sikorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 48 50 563 , fax. 091 48 57 603
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Gen. Sikorskiego 3
  70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48 50 563, fax. 091 48 57 603
  REGON: 54333530000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Pojazd ma spełniać następujące wymogi: Parametry podstawowe pojazdu: 1. Pojazd fabrycznie nowy – wyprodukowany w roku 2019, 9 osobowy, w tym miejsce kierowcy, 2. Rodzaj pojazdu – pojazd kategorii M1 z nadwoziem zamkniętym typu van, kombi z oknami, 3. Przeznaczenie pojazdu – pojazd przeznaczony do przewozu osób i osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, 4. Parametry silnika: a) silnik wysokoprężny (diesel), b) moc silnika, wartość minimalna 73,5 kW (100KM) c) silnik winien spełniać normę spalin EURO 6 5. Wymiary pojazdu: a) długość całkowita - nie mniejsza niż 5 000 mm, b) wysokość przedziału osobowego (od podłogi do sufitu, wewnątrz pojazdu): nie mniej niż 1600 mm, c) przestrzeń bagażowa za II rzędem foteli o długości nie mniejszej niż 800 mm. 6. Układy: przeniesienia napędu, kierowniczy i hamulcowy: a) skrzynia biegów: manualna (bez określenia ilości przełożeń), b) układ kierowniczy: blokada koła kierownicy; wspomaganie, c) układ hamulcowy: wyposażony w system ABS (system zapobiegający blokowaniu kół). 7. Wyposażenie nadwozia pojazdu: a) kolor nadwozia – biały, b) klimatyzacja, c) radio, d) system telefonu głośnomówiącego (bluetooth), e) fartuchy przeciwbłotne na wszystkich kołach (przednich i tylnych), f) dywaniki gumowe, g) apteczka, h) gaśnica, i) trójkąt ostrzegawczy, j) lusterka wsteczne, zewnętrzne podgrzewane elektrycznie, k) drzwi boczne przesuwne z lewej i prawej strony nadwozia z osłoniętą prowadnicą. l) drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwierania nie mniej niż 180 stopni 8. Wyposażenie pozostałe pojazdu: a) system ostrzegania o przeszkodzie podczas cofania (z tyłu) b) komplet kół dodatkowych z oponami zimowymi, c) centralny zamek, d) immobiliser, e) autoalarm. dalej szczegółowo określone w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114300-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) oświadczenie na załączniku nr 1 do siwz o oferowanym okresie gwarancji w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale 8) opis techniczny oferowanego samochodu i jego wyposażenia, potwierdzający, że oferowany pojazd spełnia wymagania określone w Rozdziale XIV siwz - na załączniku nr 1a do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach