Przetargi.pl
Dostawa podzespołów do 4 serwerów na potrzeby Ministerstwa Sportu i Turystyki

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI ogłasza przetarg

 • Adres: 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 520319443
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/sport

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podzespołów do 4 serwerów na potrzeby Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do 4 serwerów na potrzeby Ministerstwa Sportu i Turystyki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach