Przetargi.pl
Dostawa podłoża szkółkarskiego do PAN Zakaldu doświadczalnego w Kórniku w sezonie jesień 2019

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-035 Kórnik, ul. Średzka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 170 155 , fax. 618 170 171
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku
  ul. Średzka 20
  62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie
  tel. 618 170 155, fax. 618 170 171
  REGON: 32571300023000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolkikornickie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inna jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej przy PAN Warszawa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podłoża szkółkarskiego do PAN Zakaldu doświadczalnego w Kórniku w sezonie jesień 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podłoże do iglaków: torf wysoki 0-40 mm (ok.70%), kora przekompostowana (ok.20%), piasek (ok.10%), dawka startowa nawozu wieloskładnikowego, pH 4,5-5,5 - 36m3; Podłoże do roślin ozdobnych liściastych: torf wysoki 0-40 mm (ok.70%), kora przekompostowana (ok.20%), piasek (ok.10%), dawka startowa nawozu wieloskładnikowego, pH 5,5-6,5 - 96m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki o których mowa, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; dokument pełnomocnictwa; podpisaną klauzulę informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach