Przetargi.pl
Dostawa płytek Petriego sterylnych PS 14,5 -17 x 90 mm; płytek Petriego sterylnych PS 14,5-17 x 140 mm; pipet Pasteura i innych jednorazowych; krążków bibułowych antybiotykowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6326459 , fax. 025 6325584
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
  ul. Kazimierzowska 29 29
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025 6326459, fax. 025 6325584
  REGON: 71158660400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.mazowsze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płytek Petriego sterylnych PS 14,5 -17 x 90 mm; płytek Petriego sterylnych PS 14,5-17 x 140 mm; pipet Pasteura i innych jednorazowych; krążków bibułowych antybiotykowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa płytek Petriego sterylnych PS 14,5 -17 x 90 mm; płytek Petriego sterylnych PS 14,5-17 x 140 mm; pipet Pasteura i innych jednorazowych; krążków bibułowych antybiotykowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie t.j.: Pakiet 1: dostawa płytek Petriego sterylnych PS 14,5 -17 x 90 mm, Pakiet 2: dostawa płytek Petriego sterylnych PS 14,5 - 17 x 140 mm, Pakiet 3: dostawa pipet Pasteura i innych jednorazowych, Pakiet 4: dostawa krążków bibułowych antybiotykowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 195200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach