Przetargi.pl
Dostawa płynu chłodzącego ROLIQ pracującego w sprężarkach pojazdów typu INSPIRO.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226554000, fax. +48226433997
  REGON: 01531459200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynu chłodzącego ROLIQ pracującego w sprężarkach pojazdów typu INSPIRO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa płynu chłodzącego ROLIQ pracującego w sprężarkach pojazdów typu INSPIRO. 2. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje dostawę płynu chłodzącego ROLIQ w ilości łącznej 850 litrów w pojemnikach po 10 litrów każdy. 3. Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będący jej integralną częścią. 4. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z: a) Specyfikacją Techniczną wraz z załącznikiem (zał. nr 1 do SIWP), b) Wzorem Umowy (zał. nr 6 do SIWP)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24961000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100), 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Metra Warszawskiego Sp. z o.o.: Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. 3. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym w pkt.7.2. 4. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310.). 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4 SIWP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale przed złożeniem oferty oraz przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A w pok. 310 w Dziale Finansowym. Godziny przyjęć wadium w Dziale Finansowym: 10.00-14.00. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż wpłata gotówki na konto Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Wykonawca składa wraz z ofertą kserokopię poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, oraz poręczeń udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7. W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art.46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o której mowa w pkt. 13.1 SIWP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4 do SIWP), o którym mowa w art. 24 ust.11 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania między nimi, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną