Przetargi.pl
Dostawa płynów technicznych w podziale na zadania

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226554000, fax. +48226433997
  REGON: 01531459200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: postepowania.metro.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynów technicznych w podziale na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest dostawa płynów technicznych w podziale na zadania. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje: 1) zadanie 1 – dostawa płynów Karcher; 2) zadanie 2 – dostawa płynów Ecolab; 3) zadanie 3 – dostawa płynów Ecolab do dezynfekcji; 4) zadanie 4 – dostawa płynów Haug Chemie; 5) zadanie 5 – dostawa płynów Pure-Solve; 6) zadanie 6 – dostawa płynów Johnson Diversey; 7) zadanie 7 – dostawa płynów do czyszczenia klimatyzacji; 8) zadanie 8 - dostawa płynów do spryskiwaczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z pkt 7.1 - 7.8 SIWP, tj.: 7.1 Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: 1) zadanie 1 – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, zero groszy); 2) zadanie 2 - 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, zero groszy); 3) zadanie 3 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium; 4) zadanie 4 – 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych, zero groszy); 5) zadanie 5 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium; 6) zadanie 6 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium; 7) zadanie 7 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium; 8) zadanie 8 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 7.2 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej. 7.3 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu zostanie wniesione na rachunek bankowy Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. 7.4 Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 7.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.4 SIWP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A w pok. 310 w Dziale Finansowym. Godziny przyjęć wadium w Dziale Finansowym: 10.00-14.00. 7.6 W przypadku oferty składanej w sposób określony w pkt 6.4.2 SIWP, tj. w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza również złożenie dokumentu, o którym mowa w pkt 7.4 SIWP w postaci elektronicznej. Oryginał dokumentu w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy załączyć do oferty w sposób określony w załączniku nr 7 do SIWP. 7.7 W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 7.8 Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt 5.2 - 5.5 SIWP oraz zgodnie z pkt 13.3 SIWP, tj.: 5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa: 1) formularz cenowy: a) w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 6.4.1. SIWP, tj. w formie pisemnej (w postaci papierowej) – ceny jednostkowe należy wskazać w załączniku do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2A do SIWP, b) w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 6.4.2 SIWP, tj. w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego – ceny jednostkowe należy wskazać w formularzu oferty na platformie zakupowej Zamawiającego - Wykonawca wyceni wszystkie pozycje w danym zadaniu, określone w formularzu cenowym; 2) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWP); 3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 4) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert - w przypadku niezłożenia ww. dokumentu wraz z ofertą, Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia ww. dokumentu, jeżeli uzyskał go w sposób przewidziany w pkt 5.4 SIWP. 5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 4 SIWP, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5.4 Jeżeli jakiekolwiek oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 ppkt 4 SIWP są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca może wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazane oświadczenia lub dokumenty. 5.5 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku: 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) oryginał, lub kopia poświadczona notarialnie, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty; 3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców; 4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja; 5) wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców; 6) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWP), b) dokument, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 4 SIWP i dołączając do wspólnej oferty; 7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 13.3 Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o której mowa w pkt 13.1 SIWP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWP), o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania między nimi, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach