Przetargi.pl
Dostawa plotera tnącego wodą

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Pułaskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 644 241 , fax. 483 644 760
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Pułaskiego 6/10
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483 644 241, fax. 483 644 760
  REGON: 001238212
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://itee.radom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa plotera tnącego wodą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa plotera do cięcia wodą, obejmująca również jego transport do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy, montaż, instalację oraz uruchomienie, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych czynności umożliwiających: 1) przeprowadzenie kontroli parametrów pracy w celu potwierdzenia zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego. 2) samodzielną obsługę plotera przez wyznaczony personel Zamawiającego, Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42990000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 2. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO (jeżeli dotyczy) – wg załącznika nr 4 do SIWZ; 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw, jeżeli oferta, załączone dokumenty lub oświadczenia są podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 3, została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie obowiązek składania oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt III.4 dotyczy każdego z wykonawców osobno.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach