Przetargi.pl
Dostawa platformy sprzętowej - nr postępowania CUW-CUE/ 03/ 04/ 19

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 007 681 , fax. 322 007 701
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31
  40-189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 007 681, fax. 322 007 701
  REGON: 12531630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa platformy sprzętowej - nr postępowania CUW-CUE/ 03/ 04/ 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy sprzętowej do realizacji funkcjonalności routera o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi spełniać wymagania opisane w SIWZ, być nowy fabrycznie, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych, zdatny do użytku. Nie dopuszcza się dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie odnowionego. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek dostarczenia przedmiotu zamówienia, który nie spełnia deklarowanych przez Wykonawcę parametrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW W TYM ZAKRESIE
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w ofercie składa: FORMULARZ OFERTY - WZÓR FORMULARZA OFERTY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ. FORMULARZ CENOWY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WZÓR FORMULARZA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU - WZÓR OŚWIADCZENIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. INFORMACJĘ dot. VAT - WZÓR INFORMACJI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. PEŁNOMOCNICTWA OPISANE W SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (pzp.ibemag.pl zakładka Przetargi nr CUW-CUE/03/04/19) informacji dot. grupy kapitałowej, PRZEKAŻE zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - WZÓR INFORMACJI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach