Przetargi.pl
Dostawa platform pływających

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-637 Szczecin, Firlika
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 480 88 01, , fax. 091 4808804, 4808802
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  Firlika 9/14
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 480 88 01, , fax. 091 4808804, 4808802
  REGON: 00017362800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwpsp.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa platform pływających
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy pływającej o powierzchni minimalnej 60m2 wykonanej z łączonych ze sobą pontonów stalowych. Platforma będzie zacumowana na terenie poligonu wodnego Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP na jeziorze Pile w Bornym Sulinowie. Na platformie należy posadowić pomieszczenie socjalne o powierzchni 30m2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę na brzeg poligonu wodnego WOSzPSP w Bornem Sulinowie przy jeziorze Pile. Szczegóły w dokumentach zamówienia - załączniku nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34515000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może zostać wniesione na zasadach określonych w rozdziale VI ust. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach