Przetargi.pl
Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego 56
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 00058889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę znaków drogowych pionowych z kategorii A, B, C, D, E, F, G, T, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, z transportem do siedzib Rejonów Dróg Wojewódzkich (Obwodów Drogowych) w ramach następujących zadań: - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Obwód Drogowy w Kętach (ul. Błonie 17) i Babicach (ul. Zakopiańska 10) - zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach - Obwód Drogowy w Jakubowicach (Jakubowice 75) i Wolbromiu (ul. Garbarska 37) - zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach - Obwód Drogowy w Myślenicach (ul. Drogowców 2) i Wieliczce (ul. Narutowicza 7) - zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu - Obwód Drogowy w Starym Sączu (ul. Źródlana 24) i Lasku (Lasek 52A) - zadanie nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie - Obwód Drogowy w Ciężkowicach (ul. Równa 10) i Sieradzy (Sieradza 229) - zadanie nr 5 Dostawa realizowana będzie w miarę potrzeb sukcesywnie w ciągu roku. Podana (w Wycenie ofertowej stanowiącej załącznik SIWZ) ilość znaków i urządzeń BRD określa maksymalną wartość szacunkową zamówienia. Zamawiający gwarantuje realizację umowy w zakresie minimum 80% wartości umownej brutto dla poszczególnych zadań oraz zastrzega sobie możliwość zmian ilości znaków i urządzeń BRD pomiędzy określonymi kategoriami znaków bez konieczności aneksowania umowy. Zgodnie z art. 30 Ustawy PZP, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej, pod warunkiem, iż będą spełniać one wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ST) stanowiące załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349922009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminów realizacji dostaw przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach