Przetargi.pl
Dostawa pieluchomajtek, opatrunków i materiałów gumowych, szewnych, opatrunkowych i higienicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: Bychawa, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5660122, 5669 463 , fax. 81 5660115, 5669 463
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Piłsudskiego 28 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 5660122, 5669 463, fax. 81 5660115, 5669 463
  REGON: 43102097700018
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.bychawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieluchomajtek, opatrunków i materiałów gumowych, szewnych, opatrunkowych i higienicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek, opatrunków i materiałów gumowych, szewnych, opatrunkowych i higienicznych podzielonych na 4 części, których szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy zawierają załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 A - Część nr 1 Materiały opatrunkowe, szewne i gumowe Załącznik nr 1 B - Część nr 2 Materiały higieniczne Załącznik nr 1 C - Część nr 3 Pieluchomajtki Załącznik nr 1 D - Część nr 4 Opatrunki specjalistyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ, Wypełnioną i podpisaną Specyfikacje przedmiotowo-cenową - Załącznik Nr 1A -1 D do SIWZ, Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr 4 do SIWZ, Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( wykonawców występujących wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach