Przetargi.pl
dostawa pieca do badań HTB dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4210033 w. 4642 , fax. 12 4210050
 • Data zamieszczenia: 2020-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Lubicz 25 A
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4210033 w. 4642, fax. 12 4210050
  REGON: 23136000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inig.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa pieca do badań HTB dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca do badań HTB. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostawy ww. sprzętu oraz do: wniesienia, montażu, instalacji, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia użytkowników, przeprowadzenia pierwszego procesu testowego i świadczenia gwarancji (minimum 12 miesięcy). Miejsce dostawy: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, ul. Bagrowa 1. Szczegółowe wymagania techniczne sprzętu określa załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42300000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach